VRIJE BASISSCHOOL ZOUTLEEUW

Samen op weg!

Inschrijvingen

Elke schooldag na telefonische afspraak
011 78 20 88  of  0489 59 59 70

maandag, dinsdag, donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur
vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur
woensdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur


Inschrijven van een leerling 

Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject. 
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.


Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen voor het schooljaar 2019 - 2020

U kunt, na afspraak, het hele jaar door inschrijven voor het lopende schooljaar. Voor het daaropvolgende schooljaar werken we met voorrangsperiodes: 

voorrangsperiode voor broers en zussen of leerlingen van eenzelfde leereenheid (1): van 11 tot 23 februari 2019;
voorrangsperiode voor kinderen van personeel: van 25 februari tot 02 maart 2019;


De open inschrijvingen starten op 11 maart 2019

(1) Worden als broers en zussen of als leerling van eenzelfde leereenheid beschouwd: 

 • Effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben. 

Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt.


Inschrijven kleuters 

Je kleuter mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat hij/zij 2 jaar en 6 maanden geworden is. 
Deze instapdata zijn: 

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na O.-H.-Hemelvaart 

Kleuters ouder dan 3 jaar en leerlingen tot 12 jaar kunnen (voor een lopend schooljaar)  iedere schooldag ingeschreven worden. Voor hen is het niet verplicht op één van de vaste instapmomenten te starten. 
Let wel: bovenstaande regeling is enkel geldig wanneer er voor een lopend schooljaar wordt ingeschreven. Gaat het over een inschrijving voor een nieuw schooljaar geldt opnieuw de voorrangsregeling.


Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar indien het aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 1. het kind moet zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.
 2. het voorgaande schooljaar ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 220 halve dagen aanwezig te zijn geweest.
 3. voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt (de Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast en het CLB is bevoegd om deze proef af te nemen).
 4. beschikken over een bewijs dat hij/zij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlands-talige school. Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar, moet de leerling niet meer aan één van de bovenstaande voorwaarden voldoen.

Weigeren + capaciteit 

De school is verplicht haar maximumcapaciteit vast te leggen bij het begin van elk voorafgaand schooljaar. Voor onze school betekent dit dat er nog per klas zoveel vrije plaatsen zijn voor het schooljaar 2018 - 2019:

K1 nog 3 plaatsen
K2 nog 6 plaatsen
K3 nog 5 plaatsen
K4 nog 2 plaatsen
k5 nog 4 plaatsen
1ste leerjaar: /
2de leerjaar: nog 7 plaatsen
3de leerjaar: /
4de leerjaar: nog 6 plaatsen
5de leerjaar: /
6de leerjaar: nog 1 plaatsen

Update van 03/09/2018

NB

1 klas       :               max 24 lln

2 klassen  :               max 48 lln

3 klassen  :               max 66 lln

Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister opgenomen. Dit inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. 

Bij de inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (uitgezonderd type 8), zal de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren. Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of tegen afgiftebewijs binnen vier kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform, of de door de Regering aangeduide personen, contact op met de ouders en wordt er gezocht naar een oplossing. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.


Doorlopen van inschrijving 

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.